Somdej Meeting

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
Dashboard

ห้องประชุมรออนุมัติ

0

รออนุมัติวันนี้

ห้องประชุมอนุมัติแล้ว

0

อนุมัติแล้ววันนี้

ห้องประชุม

5

ห้องประชุมทั้งหมด

ปฏิทินการจอง

วันที่ เวลา ห้วข้อ ผู้ขอ ห้อง อุปกรณ์ อาหารว่าง(เช้า) อาหารเที่ยง อาหารว่าง(บ่าย) อื่นๆ หมายเหตุ
25 ก.ย. 2566 13:00น.-16:00น. ประชุมทีมเครือข่ายจิตเและยาเสพติดอ.นาทวี น.ส.นิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์ - - 30 เงินโครงการ
25 ก.ย. 2566 08:00น.-16:30น. อบรมผู้ช่วยคนพิการขั้นพื้นฐาน ฐิตะวัน สังข์สร ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 40 40 40 เงินโครงการ
25 ก.ย. 2566 11:30น.-14:00น. teleconsultation นศพ. กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน ใช้zoom เป็นvisitor
25 ก.ย. 2566 01:00น.-03:00น. นิเทศฝึกงาน ฐิตะวัน สังข์สร ห้องคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์ 5
26 ก.ย. 2566 08:30น.-14:30น. คุมสอบ จิรารัตน์ ช่วยพริก ห้องดาวเรือง2 3 3
26 ก.ย. 2566 08:30น.-14:30น. คุมสอบ จิรารัตน์ ช่วยพริก ห้องดาวเรือง3 3 3
26 ก.ย. 2566 08:30น.-16:30น. ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ฯ ธีรวัฒน์ ชูระเจียร ห้องดาวเรือง4 Zoom 15 15 15
26 ก.ย. 2566 08:30น.-14:00น. คุมสอบ จิรารัตน์ ช่วยพริก ห้องคุณภาพ 3 3 เงิน รพ.
26 ก.ย. 2566 13:00น.-16:30น. ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล ชุลี บุญเลิศ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน
27 ก.ย. 2566 11:30น.-13:30น. ประชุมองค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน ขอน้ำ จำนวน 35 ขวด ไม่เอาข้าวเที่ยงค่ะ
27 ก.ย. 2566 08:30น.-16:30น. นำเสนอสรุปผลงานประจำปี คปสอ.นาทวี มยุรี โส๊ะหลี ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 40 40 40 เงินโครงการ
27 ก.ย. 2566 08:00น.-16:00น. รับประกาศนียบัตรผช.แพทย์แผนไทย 330 ชม. ปราง ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 60 60 60 เงินโครงการ
27 ก.ย. 2566 08:00น.-16:30น. MRA ธีรวัฒน์ ชูระเจียร ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์ 15 15 เงิน รพ.
28 ก.ย. 2566 12:00น.-15:00น. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่นาทวีและเขตรอบต่ออำเภอจะนะ5ตำบล รุสนานี สะเม๊าะ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน - 40 40 เงิน รพ.
29 ก.ย. 2566 08:30น.-16:30น. นำเสนอสรุปผลงานประจำปี คปสอ.นาทวี มยุรี โส๊ะหลี ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 40 40 40 เงินโครงการ
29 ก.ย. 2566 08:00น.-15:00น. ตรวจผู้ป่วย นพ.ชนาธิป นิลกาฬ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงิน รพ.
29 ก.ย. 2566 08:30น.-12:00น. ประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต กาญจนา นิลสุวรรณ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 15 เงิน รพ.
2 ต.ค. 2566 11:30น.-13:30น. teleconsultation นศพ. กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน ใช้zoom เป็นvisitor
4 ต.ค. 2566 11:00น.-13:30น. องค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงิน รพ. ขอน้ำ จำนวน 35 ขวด ไม่เอาข้าวเที่ยงค่ะ
6 ต.ค. 2566 11:00น.-16:00น. refer สัญจรโซนชบาแดง นส.รัชฎาวรรณ ดูดวง ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 25 25
10 ต.ค. 2566 12:00น.-14:30น. คณะกรรมการ HRD จิรารัตน์ ช่วยพริก ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 13 เงิน รพ.
11 ต.ค. 2566 11:00น.-13:30น. องค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงิน รพ. ขอน้ำ จำนวน 35 ขวด ไม่เอาข้าวเที่ยงค่ะ
16 ต.ค. 2566 11:30น.-13:30น. teleconsultation นศพ. กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน ใช้zoom เป็นvisitor
18 ต.ค. 2566 11:00น.-13:30น. องค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงิน รพ. ขอน้ำ จำนวน 35 ขวด ไม่เอาข้าวเที่ยงค่ะ
18 ต.ค. 2566 08:30น.-16:30น. งาน IC กันยา โสประดิษฐ์ ห้องคุณภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 10 10
25 ต.ค. 2566 11:00น.-13:30น. องค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงิน รพ. ขอน้ำ จำนวน 35 ขวด ไม่เอาข้าวเที่ยงค่ะ
30 ต.ค. 2566 11:30น.-13:30น. teleconsultation นศพ. กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน ใช้zoom เป็นvisitor
6 พ.ย. 2566 11:30น.-13:30น. teleconsultation นศพ. กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน ใช้zoom เป็นvisitor
Copyright 2022,ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี