Somdej Meeting

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
Dashboard

ห้องประชุมรออนุมัติ

0

รออนุมัติวันนี้

ห้องประชุมอนุมัติแล้ว

0

อนุมัติแล้ววันนี้

ห้องประชุม

6

ห้องประชุมทั้งหมด

ปฏิทินการจอง

วันที่ เวลา ห้วข้อ ผู้ขอ ห้อง อุปกรณ์ อาหารว่าง(เช้า) อาหารเที่ยง อาหารว่าง(บ่าย) หมายเหตุ สถานะ
6 ก.พ. 2566 ถึง 6 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ประชุมฝึกปฏิบัติการ NCPR คุณจิตรา สุวรรณเมฆ ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน ซื้ 10 ซื้ เงิน รพ

อนุมัติ

6 ก.พ. 2566 ถึง 6 ก.พ. 2566 11:00น.-16:30น. ขับเคลื่อนความรอบรู้สื่ออำเภอนาทวี คุณรัชนีกร หมัดเบ็ญหมาน ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน - - - เงินโครงการ ซื้อเอง

อนุมัติ

6 ก.พ. 2566 ถึง 6 ก.พ. 2566 15:30น.-16:30น. ประชุมพูดคุยสื่อสารข่าคราวกับผอ พ่อบ้าน ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน

อนุมัติ

7 ก.พ. 2566 ถึง 7 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจสอบภายในประจำปี2566 พ่อบ้าน ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 15 15 15 จัดเป็นอาหารกล่องทั้งหมด

อนุมัติ

7 ก.พ. 2566 ถึง 7 ก.พ. 2566 14:00น.-16:00น. ประชุมซอดาเก๊าะ โรสมีนี ห้องดาวเรือง4 - - -

อนุมัติ

8 ก.พ. 2566 ถึง 8 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ประชุมการฝึกปฏิบัติ NCPR คุณจิตรา จอง ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน ซื้ 10 ซื้ เงิน รพ

อนุมัติ

8 ก.พ. 2566 ถึง 8 ก.พ. 2566 15:30น.-16:30น. ประชุมพูดคุยสื่อสารข่าคราวกับผอ พ่อบ้าน ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน

อนุมัติ

8 ก.พ. 2566 ถึง 8 ก.พ. 2566 12:00น.-13:30น. PCT ศัลยกรรม อลิสา สังข์ช่วย ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 15

อนุมัติ

9 ก.พ. 2566 ถึง 9 ก.พ. 2566 10:00น.-12:00น. เปิดซองรายการปรับปรุง ARI CLINIC สุชาดา สุวรรณรัตน์ บริหาร 7

อนุมัติ

9 ก.พ. 2566 ถึง 9 ก.พ. 2566 12:00น.-14:30น. คณะกรรมการ HRD จิรารัตน์ ช่วยพริก ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 25

อนุมัติ

10 ก.พ. 2566 ถึง 10 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจเด็กวัยเรียน คุณณิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 5 5 5 เงิน รพ

อนุมัติ

10 ก.พ. 2566 ถึง 10 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจเด็กวัยเรียน คุณณิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน - - - -

อนุมัติ

10 ก.พ. 2566 ถึง 10 ก.พ. 2566 11:00น.-16:30น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จิรารัตน์ ช่วยพริก ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 40 40

อนุมัติ

14 ก.พ. 2566 ถึง 14 ก.พ. 2566 13:30น.-16:00น. ประชุมประจำเดือน อสม. อรุณี แก้วเอียด ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 70

อนุมัติ

15 ก.พ. 2566 ถึง 15 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ชมรมคนพิการ จอง ชมรมคนพิการ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน - - -

อนุมัติ

16 ก.พ. 2566 ถึง 16 ก.พ. 2566 13:00น.-16:30น. ชี้แจงพฤติกรรมก้าวร้าว คุณณิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน - - 30 เงินโครงการ

อนุมัติ

17 ก.พ. 2566 ถึง 17 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจเด็กวัยเรียน คุณณิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 5 5 5 เงิน รพ

อนุมัติ

17 ก.พ. 2566 ถึง 17 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจเด็กวัยเรียน คุณณิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน - - - -

อนุมัติ

17 ก.พ. 2566 ถึง 17 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจเด็กวัยเรียน คุณณิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน - - - -

อนุมัติ

17 ก.พ. 2566 ถึง 17 ก.พ. 2566 08:30น.-14:00น. ประชุม NCD เครือข่ายนาทวี คุณสุพัตรา โกศล ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 20 20 - เงิน รพ

อนุมัติ

20 ก.พ. 2566 ถึง 20 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ผ่าตัดตาต้อกระจก คุณสุพัตรา โกศล ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 20 20 20 เงิน รพ

อนุมัติ

22 ก.พ. 2566 ถึง 22 ก.พ. 2566 12:30น.-13:30น. คณะอนุกรรมการ PTC (ยาเข้า-ออก) ปิยะรัตน์ ชัยศิริ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 8

อนุมัติ

23 ก.พ. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2566 08:00น.-17:00น. ผ่าตัดตาต้อกระจก คุณสุพัตรา โกศล ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 10 10 10 เงิน รพ

อนุมัติ

24 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจเด็กวัยเรียน คุณนิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 5 5 5 เงิน รพ ขอเครื่องปริ้น ด้วย

อนุมัติ

24 ก.พ. 2566 ถึง 24 ก.พ. 2566 08:30น.-16:30น. ตรวจเด็กวัยเรียน คุณนิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน - - - เงิน รพ ขอเครื่องปริ้น ด้วย

อนุมัติ

Copyright 2022,ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี