Somdej Meeting

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
Dashboard

ห้องประชุมรออนุมัติ

0

รออนุมัติวันนี้

ห้องประชุมอนุมัติแล้ว

1

อนุมัติแล้ววันนี้

ห้องประชุม

5

ห้องประชุมทั้งหมด

ปฏิทินการจอง

วันที่ เวลา ห้วข้อ ผู้ขอ ห้อง อุปกรณ์ อาหารว่าง(เช้า) อาหารเที่ยง อาหารว่าง(บ่าย) อื่นๆ หมายเหตุ
9 มิ.ย. 2566 08:30น.-16:30น. การเจรจาต่อรองและการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยคลุ่มคลั่ง น.ส.นิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 50 50 50 เงินโครงการ
12 มิ.ย. 2566 13:00น.-16:30น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ธนพร แสงมณี ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 50 เงิน รพ.
14 มิ.ย. 2566 08:00น.-16:30น. อบรมฟื้นฟูป้องกันอัคคีภัย วิลาวัณย์ หนูใหม่ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 100 20 100 เงินโครงการ
14 มิ.ย. 2566 11:30น.-13:30น. องค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 40 เงิน รพ.
15 มิ.ย. 2566 08:00น.-16:30น. อบรมฟื้นฟูป้องกันอัคคีภัย วิลาวัณย์ หนูใหม่ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 100 20 100 เงินโครงการ
16 มิ.ย. 2566 11:30น.-13:30น. องค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงิน รพ. ขอน้ำ จำนวน 35 ขวด ไม่เอาข้าวเที่ยงค่ะ
16 มิ.ย. 2566 15:30น.-16:30น. ถอดบทเรียน การซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ น.ส.นิภาภรณ์ รามณรงค์ ห้องดาวเรือง3 30 เงินโครงการ
17 มิ.ย. 2566 08:00น.-16:30น. ประชุมการศึกษาจังหวัดสงขลา(จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) อรวรรณ (ุธุรการ) ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน - - - เงินโครงการ ขอใช้ห้องจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 มิ.ย. 2566 08:00น.-16:30น. ทำกลุ่มย่อย ประชุมการศึกษาจังหวัดสงขลา (จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) อรวรรณ (ธุรการ) ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน - - - ขอใช้ห้องประชุมจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 มิ.ย. 2566 08:00น.-16:30น. ประชุมการศึกษาจังหวัดสงขลา (จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อรวรรณ (ธุรการ) ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน - - - ขอใช้ห้องจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 มิ.ย. 2566 08:00น.-16:30น. ทำกลุ่ม ประชุมการศึกษาจังหวัดสงขลา (จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) อรวรรณ (ธุรการ) ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน - - - ขอใช้ห้องจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 มิ.ย. 2566 08:30น.-13:00น. คุมสอบ พกส สัมภาษณ์ จิรารัตน์ ช่วยพริก ห้องดาวเรือง2 4 4 เงิน รพ.
21 มิ.ย. 2566 11:30น.-13:30น. องค์กรแพทย์ กฤตชญา มุสิกพงษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงิน รพ. ขอน้ำ จำนวน 35 ขวด ไม่เอาข้าวเที่ยงค่ะ
23 มิ.ย. 2566 13:00น.-16:30น. ซ้อมแผนอัคคีภัย พี่ต้อม วิลาวัณย์ ห้องดาวเรือง3 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน - - 30 เงิน รพ
23 มิ.ย. 2566 12:30น.-13:30น. องค์กรเภสัชสัมมนากับแบงค์กรุงไทย ธนพร แสงมณี ห้องดาวเรือง3 ไมโครโฟน
23 มิ.ย. 2566 08:30น.-14:00น. สอบลูกจ้างรายวัน/ลูกจ้างจ้างเหมา ธนพร แสงมณี ห้องดาวเรือง2
23 มิ.ย. 2566 08:30น.-14:00น. สอบลูกจ้างรายวัน/ลูกจ้างจ้างเหมา ธนพร แสงมณี ห้องดาวเรือง4
26 มิ.ย. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
27 มิ.ย. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
27 มิ.ย. 2566 08:30น.-16:30น. อบรมเชิงปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉิน นิภาภรณ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 50 50 50 เงินโครงการ
28 มิ.ย. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
28 มิ.ย. 2566 08:00น.-16:30น. MRA ธีรวัฒน์ ชูระเจียร ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์ 15 15 เงิน รพ.
28 มิ.ย. 2566 08:30น.-16:30น. อบรมเชิงปฏิบัติการจิตเวชฉุกเฉิน นิภาภรณ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน 50 50 50 เงินโครงการ
29 มิ.ย. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
30 มิ.ย. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
10 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
11 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
12 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
13 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
14 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
17 ก.ค. 2566 08:00น.-17:00น. อบรมฟื้นฟู IC สุวิภา ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 100 100 100 เงินโครงการ
18 ก.ค. 2566 08:00น.-16:30น. สุวิภา ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 100 100 100 เงินโครงการ
19 ก.ค. 2566 08:00น.-16:30น. สุวิภา ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 100 100 100 เงินโครงการ
20 ก.ค. 2566 08:00น.-16:30น. สุวิภา ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 50 50 50 เงินโครงการ
21 ก.ค. 2566 08:00น.-16:30น. สุวิภา ห้องดาวเรือง1 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,กล้องถ่ายรูป,ไมโครโฟน 100 100 100 เงินโครงการ
24 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
25 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
26 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
26 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
26 ก.ค. 2566 08:00น.-16:30น. MRA ธีรวัฒน์ ชูระเจียร ห้องดาวเรือง4 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์ 15 15 เงิน รพ.
27 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
28 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
28 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
31 ก.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
1 ส.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
2 ส.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
3 ส.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
4 ส.ค. 2566 08:00น.-19:00น. จัดการเรียนการสอนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย น้ำทิพย์ รักษ์ราษพิทักษ์ ห้องดาวเรือง2 เครื่องคอมพิวเตอร์,จอโปรเจ็คเตอร์,ไมโครโฟน เงินโครงการ
Copyright 2022,ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี