โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 

 

โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงานในระบบคุณภาพ/สร้างเสริมสุขภาพ