ศัลยกรรม

  1. ทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเพียงไม่กี่แห่งในภาคใต้ที่มีการผ่าตัด ใหญ่ในโรงพยาบาลโดย
  2. ศัลยแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลระดับ ทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ
  1. บริการ ศัลยกรรมและหน่วยบริการสนับสนุนต่าง ๆ รองรับบริการผ่าตัดใหญ่และผ่า ตัดเล็กได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวอำเภอนาทวีและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพบริการจากประชาชน