2563

แนวทางและขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

2561

ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือ  การออกกำลังกายจำเพาะ  การให้คำแนะนำทางการแพทย์  การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทนหรือวิธีการอื่นๆ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดเป็นซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยที่มีความพิการหรือสมรรถภาพเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย สติปัญญา การเรียนรู้ การสื่อความหมายและทางจิตใจรวมทั้งบุคคลทั่วไปเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมได้ตามศักยภาพ

การบริการของศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู ประกอบด้วย

 • การตรวจรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว
 • การตรวจระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย
 • การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ เช่น การฉีดยาเฉพาะที่และการฉีดยาเข้าข้อ เป็นต้น
 • การตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันการเป็นซ้ำแก่ผู้ป่วยที่ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยสูงอายุ
 • การตรวจประเมิน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
 • การตรวจประเมินและสั่งการรักษาด้วยกายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เสริม
 • การตรวจประเมิน รักษาและกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการ
 • การตรวจประเมินหาสาเหตุและรักษาฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฉีดยา การทำกายภาพบำบัดและการฝังเข็ม เป็นต้น
 • การตรวจประเมิน รักษาและให้การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด
 • การฟื้นฟูนอกสถานพยาบาล เช่น การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

ทางศูนย์เวชกรรมฟื้นฟูให้บริการโดยแพทย์และบุคลากรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่

 

 • จักรยานออกกำลังกาย
 • เครื่องฝึกเดิน
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • พาราฟิน
 • เครื่องยืดกระดูกสันหลัง
 • เครื่องดัดเข่า
 • อุปกรณ์ยกน้ำหนัก
 • เครื่องอัลตราซาวด์
 • เครื่องให้กำเนิดคลื่นสั้น
 • แผ่นประคบร้อน
 • เครื่องเลเซอร์
 • เครื่องปั๊มลมแขน / ขา

นอกจากนี้ยังให้บริการด้านกิจกรรมบำบัดเพื่อการส่งเสริมบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้พิการทางกาย เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ