ทันตกรรม

    – ให้ บริการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในอำเภอนาทวี และใกล้เคียงอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีมาตรฐาน  มีความพึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้

   – ให้ บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพภายในช่องปาก ได้แก่

   – ให้ บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรมระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพในช่องปากในโรงพยาบาลทุกวันเวลาราชการ และนอกเวลาราชการในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากเพื่อรักษาเบื้องต้น อุดฟันทุกประเภท ถอนฟัน ผ่าฟันชน ผ่าฟันคุดที่ไม่ซับซ้อน เจาะระบายหนองภายในช่องปาก Debride & suture รักษารากฟัน และใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้และชนิดติดแน่น

  – ให้ บริการทันตกรรมและส่งเสริมป้องกันในโรงเรียน โดยการให้ทันตสุขศึกษา ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน บริการเคลือบหลุมร่องฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน

– ให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่งและศูนย์สุขภาพชุมชนของเทศบาล 1 แห่ง โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์ รักษาเบื้องต้น ขูดหินปูน และการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลฟันเด็ก การตรวจช่องปากเด็กเล็กและทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

      ฝ่าย ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สามารถให้บริการตรวจและบำบัดรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ประมาณวันละ 30-40 คน ให้บริการทันตกรรมและส่งเสริมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอนาทวี จำนวน 38 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 11โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 แห่ง และให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง