ตรวจโรคทั่วไป

      การให้บริการตรวจโรคทั่วไป จะเน้นการให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปที่มีปัญหาเฉพาะ ซึ่งจะมีการตรวจโรคต่าง ดังนี้

  • ตรวจโรคทั่วไป
  • ตรวจโรควัณโรค
  • ตรวจโรคไต
  • ตรวจโรคปอดอักเสบ
  • ตรวจโรคไทรอยด์
  • เปิดบริการอบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (1669)