โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

จังหวัดสงขลา

นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อำเภอนาทวี

20  ม.1 ถนนนาทวี – ประกอบ  ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 90160

โทร.074 – 373080 – 3 

www.facebook.com/โรงพยาบาลนาทวี

ITsomdej.nathawee@hotmail.com