งานวัณโรคในเรือนจำอำเภอนาทวี

 

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ทาง รพ.สมเด็จฯนาทวี  ร่วมกับเรือนจำอำเภอนาทวีได้ประชุมสรุปผลการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ  ซึ่งได้ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำนาทวี ในวันที่ ๑ – ๕ และ ๙  เมษายน ๒๕๖๒  สรุปผลการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำนาทวี ดังนี้

 

๑.จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการเอกเรย์                            จำนวน ๒,๗๓๒  ราย     

-จำนวนผู้ต้องขังที่มีผลเอกเรย์ปกติ                      จำนวน  ๒,๖๒๕ ราย

-จำนวนผู้ต้องขังที่มีผลเอกเรย์ผิดปกติ                   จำนวน    ๑๐๔  ราย 

 

๒.จำนวนผู้ต้องขังที่ตรวจเสมหะ AFB จำนวน ๑๐๔ ราย     

-จำนวนผู้ต้องขังที่ผลเสมหะ AFB ไม่พบเชื้อ             จำนวน ๙๙  ราย

-จำนวนผู้ต้องขังที่ผลเสมหะ AFB พบเชื้อ               จำนวน   ๕  ราย           

 

๓.จำนวนผู้ต้องขังที่ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ แพทย์เข้าตรวจผู้ต้องขังที่ผลเอกซเรย์ผิดปกติ  จำนวน  ๘๔  ราย

– มีอาการเข้าได้ วินิจฉัยวัณโรค  เริ่มยาวัณโรค         จำนวน ๒๒ ราย            

-จำนวนผู้ต้องขังที่จ่ายยาฆ่าเชื้อ  และนัดเอกซเรย์ซ้ำ   จำนวน ๒๘ ราย            

-ผลปกติ เอกซเรย์ซ้ำ ปีละครั้ง                           จำนวน ๓๔ ราย            

 

๔.จำนวนผู้ต้องขังที่ขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค          จำนวน  ๒๗  ราย

๕.จำนวนผู้ต้องขังผลเอกซเรย์ผิดปกติที่พ้นโทษ   จำนวน  ๑๕  ราย ประสานพื้นที่ตามที่อยู่ที่ผู้ต้องขังให้ไว้  เพื่อติดตามมารับบริการตรวจวินิจฉัยตามสถานบริการที่รับผิดชอบต่อไป

 

          ทั้งนี้ได้ทบทวนปัญหาอุปสรรคจากการโครงการค้นหาวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ    พบว่าผู้ป่วยบางรายไม่มีอาการแสดงทางคลินิก  แต่เมื่อเอกซเรย์พบผลเอกซเรย์ผิดปกติ  เข้าได้กับวัณโรค  ตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรคกิจกรรมการเอกซเรย์ผู้ต้องขังทุกรายจึงน่าจะเป็นการคัดกรองวัณโรคที่ดี  ทำให้พบผู้ป่วย  และสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาเร็วที่สุด ทั้งนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องขังผลเอกซเรย์ผิดปกติที่พ้นโทษ   จำนวน  ๑๕  ราย ได้ประสานพื้นที่ตามที่อยู่ที่ผู้ต้องขังให้ไว้  เพื่อติดตามมารับบริการตรวจวินิจฉัยตามสถานบริการที่รับผิดชอบต่อไป เพื่อลดการแพร่การกระจายเชื้อในชุมชน