เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาทวี จับมือกลุ่มแกนนำสื่อสุขภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ ส่วนราชการอำเภอนาทวี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ #จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสื่อมวลชน สื่อชุมชม แกนนำชุมชนในการสร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสื่อสุขภาพ 
อำเภอนาทวี ปี 2562 ณ ห้องประชุมดาวเรือง 3 รพ.สมเด็จฯ นาทวี โดยมี นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการรพ.สมเด็จฯ นาทวี เป็นประธาน แพทย์หญิง ชนกพร บัวสุข ประธานคณะกรรมการงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ในการอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มบุคลาการที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพของอำเภอนทวี ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพที่เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายและครอบคลุมพื้นที่การรับข่าวสารทางสุขภาพ และเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการอบรมในครั้งนี้มีวิทยากรมาบรรยาย เรื่องกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสาร
เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการเป็นพิธีกร ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดย คุณทีปวัฑฒ์ มีแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 45 คน